Svensk Solenergi | Start / Om oss / Etik och produkter
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn

Etik och produkter

pdf Etik och produkter

För medlemskap i Svensk solenergi ställs krav på etik, produktkvalitet, yrkesmässig kompetens och lämplig organisation. Nedan beskrivs den praxis som företagsmedlemmar i Svensk Solenergi står för.

Framkommer det att någon gör avsteg från nedanstående ska företaget presentera en plan för när en förändring kan vara genomförd. ”Medlem som inte fullgör sina åtaganden gentemot föreningen, eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningen eller dess syften, får uteslutas av årsmöte på förslag av styrelsen” (enligt föreningens stadgar).

Kommunikation till kunder, med mera

 • Annonsering eller annan marknadsföring ska ske med saklighet, ansvar och objektivitet. Systems och komponenters funktion och egenskaper får inte vara vilseledande utan ska beskrivas utgående från kända fakta som kan verifieras med objektiva testresultat från ackrediterade testinstitut.
 • Det energiutbyte som ett solenergisystem beräknas ge och som delges kunder eller andra parter etc ska kunna verifieras med beräkningar för svenska förhållanden. Den reduktion av CO2-gaser som ett system beräknas ge ska beräknas med vedertagna och accepterade metoder.

Produkter och system

 • Produkter och system som tillverkas, säljs eller används ska vara testade enligt gällande rekommendationer och vara märkta så att det framgår vem som är leverantör.
  • Solfångare som tillverkas, säljs eller används ska vara provade och godkända enligt CEN 12975*
  • Solceller som tillverkas, säljs eller används ska uppfylla krav enligt IEC61215 respektive IEC61646**
  • Systemkonstruktioner ska utföras av person med dokumenterad kunskap och installationer ska utföras av behörig installatör med garantier enligt gällande branschstandard
 • Material som används i produkter eller system som tillverkas, säljs eller används ska väljas enligt principen att ge en så liten miljöbelastning som möjligt med hänsyn till rådande ekonomiska villkor.
 • Så kallade utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens definitioner får inte förekomma i produkter eller system som tillverkas, säljs eller används:
  • CMR (cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande), kategori 1 och 2
  • PBT/vPvB (persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och mycket bioackumulerande)
  • Särskilt farliga metaller (kvicksilver, kadmium, bly och deras föreningar)
  • Hormonstörande
  • Ozonnedbrytande
Styrelsen 2007-07-10
 

*) På sikt ska alla solfångare ha Solar Keymark – www.solarkeymark.org.
**) Eventuell motsvarande kompl. formulering med avseende på solceller. 

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

08-441 70 90

öppet vardagar 09–12

info@svensksolenergi.se

Senaste nyheterna

2018-12-18

Nominera till Solenergipriset 2019

Solenergipriset delas ut årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.

2018-10-11

Solcellsmarknaden ökade med 50 procent under 2017

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2017 och förväntas fortsätta göra det de närmaste åren.

2018-09-25

Solvärmedag i Kungsbacka

Femtontalet medlemsföretag, lika många intresserade konsulter och fastighetsbolag, och trettiotalet energirådgivare för att lyssna på utvecklingen för solvärmesystem i när- och fjärrvärmesystem.

2018-08-28

EU-tullar på solceller och moduler från Kina avskaffas

EU-kommissionen avser att som planerat avskaffa tullarna och reglerna kring MIP för kinesiska solceller och moduler den tredje september 2018.

2018-06-25

Slopat krav på bygglov för solenergianläggningar som följer byggnadens form

Från första augusti 2018 kommer det inte längre behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare som följer byggnadens form inom ett detaljplanerat område.