Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2017 / Det är inte alla som vill se möjligheterna
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2017-02-28
|Politik

Det är inte alla som vill se möjligheterna

Energimyndigheten har, på regeringens uppdrag, tagit fram ett förslag på en strategi för ökad användning av solel. IVA och Svenska Kraftnät är rädda att den ska leda till en omfattande utbyggnad av solel i Sverige.


Trots att regeringen inte har ställt upp något mål har Energimyndigheten tolkat strategi som en väg till att nå ett mål och, med varierande framgång, försökt belysa de val som finns på vägen. IVA och Svenska Kraftnät har dock helt andra åsikter som kommer till uttryck i deras remissvar enligt devisen ”Bättre stämma i bäcken än i ån”.

Fokus på egna käpphästar 

IVA och Svenska Kraftnät har det gemensamt att de främst är fokuserade på att beskriva sina egna käpphästar och de problem de ser med ökad användning av solel. Men Energimyndigheten är faktiskt inne på en liknande linje då de föreslår att ta bort problematiska solcellsstöd för privatpersoner och elcertifikat för små anläggningar, mindre än 68 kW. 

IVA och Svenska Kraftnät har också det gemensamt att de oroar sig över att en ökad användning av solel inte löser ”effektproblematiken” (underförstått med mindre kärnkraft), när vi har unika möjligheter att göra det med en lämplig kombination av vatten-, bio-, vind- och solkraft.

IVA sågar Energimyndighetens strategi

Sammantaget kan IVAs remissvar sammanfattas som en total sågning av Energimyndighetens förslag till strategi. Till Energimyndighetens försvar kan det väl sägas att IVA inte bygger sina kommentarer på mycket bättre analyser än de analyser de slår ner på.

IVA menar att det ”inte är miljömässigt och samhällsekonomiskt försvarbart att subventionera en omfattande utbyggnad av solel i Sverige”, medan strategin handlar om att subventionera en introduktion av solel i Sverige som i dag utgör promille av elförsörjningen.

IVA skriver vidare att ”solenergi lagrad som bergvärme också kan bidra positivt till elsystemet genom möjlig säsongslagring, som sedan i sin tur utnyttjas via värmepumpar”. De övre marklagren (bergvärmen) har ungefär ortens medeltemperatur som kommer att stiga sakta med klimatförändringarna oavsett hur vi trixar med solstrålningen som faller på jordens yta. I det fall IVA menar att ökad användning av värmepumpar kan bidra positivt till elsystemet, så är det ju sant om det är positivt att öka en redan hög elanvändning.

Svenska Kraftnät ser stora risker med mycket solel

Sammanfattningsvis har Svenska Kraftnät en väldigt enkel strategi genom två slutsatser ”Den första är att samhället inte bör subventionera utbyggnad av solelproduktion och den andra är det bör utredas hur en utveckling med solceller kan kombineras med lagring”. Det senare bör väl också gälla vindkraft.

Svenska Kraftnät säger sig redan i dag ha problem med för hög elproduktion på sommaren. ”Förutom alternativet att spilla förnybar el, finns möjligheten att bygga nya förbindelser till grannländerna för att sälja överskottet” men nämner inte att det finns något annat som kan stängas av på sommaren. 

Om det trots allt ska installeras mycket solel vill Svenska Kraftnät kunna mäta all produktion. Det vill säga inte bara den solel som matas in på de koncessionspliktiga elnäten utan all solel som produceras. Då vore det ju bra om de tog fram ett förslag på hur det kan göras.

 

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi

 

Bild: Energiminister Ibrahim Baylan studerar solcellsfasaden på Kv. Frodeparken i Uppsala tillsammans med Tomas Nordqvist, Uppsalahem, Therese Rydstedt, SABO och Johan Lindahl, Svensk Solenergi.

 


Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 1 2017. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.