Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Ris och ros till Energimyndighetens delrapport
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-04-20
|Politik

Ris och ros till Energimyndighetens delrapport

Svensk Solenergi var på plats under Solforum när Energimyndigheten presenterade sin delrapport med avseende på sitt regeringsuppdrag att ta fram en ”Strategi för solel”.


Sammanfattningsvis vill Energimyndigheten på kort sikt implementera en informationsplattform och en reducerad utbildningskostnad i anslutning till introduktionen av certifieringen av vissa installatörer, i det här fallet solcellsinstallatörer. Inför slutrapporten i höst planerar myndigheten sedan till exempel att utreda frågan om energiskatt på egenproducerad och egenkonsumerad el. Däremot har den inte tänkt utreda möjligheterna att flytta skattereduktionen för inmatad överskottsel till elräkningen. 

Svensk Solenergi ställer sig positiva till förslaget om ökade informationsinsatser mot hushåll, företag och organisationer och reducerade kostnader för utbildning av installatörer, liksom att man utreder energiskatten. Här är det speciellt viktigt att föreslagen energiskatt ändras så snart som möjligt, för att inte leda till alltför negativa konsekvenser för marknadsutvecklingen. Däremot är det beklagligt att Energimyndigheten inte utreder möjligheterna att flytta skattereduktionen från inkomstdeklarationen till elräkningen redan nu, utan att vänta på av regeringen aviserad utvärdering om två år. En månadsvis reduktion på elräkningen är självklart mycket bättre än en reduktion av inkomstskatten i efterskott.

När det gäller informationsplattformen, som kommer att bygga på egna insatser och hjälp från energi- och klimatrådgivare, hoppas Svensk Solenergi få bidra med för branschen relevanta informationspunkter. På samma sätt vill Svensk Solenergi vara med och lämna synpunkter på utbildningen av installatörer och har tacksamt tagit emot en inbjudan till ett första planeringsmöte.

När det gäller de övriga frågorna får vi helt enkelt arbeta vidare med att skärpa argumenten för nödvändiga förändringar.

Våra synpunkter till Energimydigheten.