Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Remissvar: Omsättningsgräns för mervärdesskatt Fi2016/01205/S2
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-05-16
|Politik

Remissvar: Omsättningsgräns för mervärdesskatt Fi2016/01205/S2

Branschföreningen Svensk Solenergi ställer sig positiv till att förslaget om en omsättningsgräns för mervärdesskatt införs och anser att den föreslagna beloppsgränsen är på rätt nivå.

Remissvar Fi2016/01205/S2 pdf


Utifrån vårt expertisområde väljer Svensk Solenergi att i detta remissvar enbart uttala sig om de konsekvenser som förslaget ”omsättningsgräns för mervärdesskatt” har för privatpersoner som investerar i egen elproduktion, vars huvudsakliga syfte är att genererar el för egenkonsumtion men som vid vissa tillfällen ger ett överskott som matas in på elnätet för försäljning (härefter benämnda privata prosumenter). 

Skatteverket har i remissen gjort bedömningen att förslaget kommer att innebära att ungefär 73.000 företag kommer att välja att inte redovisa mervärdesskatt, vilket leder till en minskning av mervärdesskatteintäkten på cirka 277 miljoner kronor. Om man endast ser till de privata prosumenterna är Svensk Solenergis bedömning att ett undantag från mervärdesskatteplikten för dessa inte påverkar statens mervärdesskatteintäkter eftersom elhandelsbolagen som köper de privata prosumenternas el kvittar ingående mervärdesskatt mot den utgående.

Handläggning och rådgivning

Det är Svensk Solenergis bedömning, efter samtal med handläggare på Skatteverket, att varje registrering för mervärdeskatt som en privat prosument genomför innebär att handläggarna på Skatteverket måste lägga mellan tio och 20 minuter på rådgivning och handläggning.

Med antagandet att marginalkostnaden för en arbetstimme för Skatteverket är 400 kronor, blir Skatteverkets kostnad ungefär 100 kronor per mervärdesskatteregistrering av varje ny privat prosument. Utöver det tillkommer den löpande administration som krävs.

Vår bedömning är att det i dagsläget finns cirka 5.000 privatpersoner som investerat i solcellsanläggningar och att detta förslag medför att Skatteverket och därmed staten, kommer slippa administrativa kostnader på ungefär 500.000 kronor utifrån dagens storlek på solcellsmarknaden. Om solcellsmarknaden fortsätter att växa kan dessa besparingar snart vara uppe i miljonbelopp.

Utöver Skatteverkets administrativa besparingar innebär förslaget även minskat administrativt arbete för de privatpersoner som vill producera sin egen el från solceller. Många ser mervärdesskatteregistreringen och hanteringen som en rejäl tröskel som gör att de avstår från att investera i solceller.

Undanta privata prosumenter

För att minimera administrationen och kostnaderna vill Svensk Solenergi betona vikten av att skattebefrielsen ska gälla även utan att detta behöver ansökas om. Detta fås till stånd i 9 d kap 4§ och det är således viktigt att denna paragraf införs för att de ovan nämnda positiva effekterna av ett undantag för mervärdesskatteplikt för privata prosumenter ska realiseras.

Omsättningsgräns 30 000 kronor

Enligt Svensk Solenergis beräkningar räcker omsättningsgränsen på 30.000 kronor per år mycket väl till för att majoriteten av de privata prosumenterna ska slippa mervärdeskatteregistreringen och dito redovisning. Det är därför vår bedömning att förslaget kommer att få positiva effekter för den svenska solcellsmarknaden samtidigt som det innebär en besparing för staten.

 

Branschföreningen Svensk Solenergi ställer sig med hänvisning till ovanstående positiv till att förslaget om en omsättningsgräns för mervärdesskatt införs.