Svensk Solenergi | Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Energiskatt på egenanvändning från 1 juli
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-07-07
|Politik

Energiskatt på egenanvändning från 1 juli

Privatpersoner är inte skyldiga att betala energiskatt på egenanvändning, utan det följande gäller företag och organisationer.


Från och med den första juli 2016 är företag/organisationer i princip skyldiga att betala energiskatt på egenanvändning om de har solcellsanläggningar med en sammanlagd effekt som överstiger 255 kW. Det uppfattas som en ny skatt men det är egentligen så att de med en sammanlagd effekt understigande 255 kW nu är undantagna energiskatt på egenanvändning [1, 2]. Lagen om Skatt på Energi (LSE) säger nämligen sedan länge att vi ska betala skatt på all elektrisk kraft som konsumeras. 

Före den första juli var företag/organisationer i princip skyldiga att betala energiskatt på egenanvändning om de sålde sitt överskott. Från och med första juli kan de sälja sitt överskott utan att betala energiskatt på egenanvändning, förutsatt att den sammanlagda effekten understiger 255 kW.

Det är helt klart att energiskatt på egenanvändning av el ger väsentligt sämre lönsamhet för de företag/organisationer (kommuner, fastighetsbolag, med flera) som redan har eller planerar för solcellsanläggningar om mer än 255 kW, även om det innebär en förbättring för vissa (mindre) fastighetsägare som nu kan sälja sin överskottsel utan att bli skyldiga att betala energiskatt på egenanvändning.

Per anläggning, inte per företag

Vi har i flera sammanhang ställt oss frågande till energiskatt på egenanvändning. Vi anser att all el som produceras och konsumeras innanför en anslutningspunkt (och därmed inte går in på elnätet) inte ska beskattas, men att den eventuella överskottsproduktion som matas in på elnätet för försäljning ska beskattas som all annan el.

För att få en lösning som fungerar tills vidare föreslår vi att undantaget bör gälla per anläggning och inte per företag/organisation. Vi kan dock notera i [2] att:

"Regeringen finner emellertid det angeläget att undersöka möjligheterna till ytterligare stimulans till produktion av elektrisk kraft med solceller samt undersöka hur andra länder stöder solcellsel. Regeringen avser därför att se över förutsättningarna för att inom skattesystemet införa ett särskilt stöd till sådan solcellsel som produceras och förbrukas bakom en och samma anslutningspunkt eller på en och samma fastighet, och där den elektriska kraften är skattepliktig med anledning av att den produceras i en anläggning som ensam eller tillsammans med andra anläggningar överstiger de föreslagna effektgränserna."

 

Regeringen utreder

Enligt uppgift från finansdepartementet har en sådan utredning startat och resultatet presenteras troligtvis runt årsskiftet. Svensk Solenergi önskar att utredningen skulle bli klar tidigare men har stora förhoppningar på en lösning eftersom regeringen tidigare lyckats lösa industrins undantag från kravet att betala full energiskatt på sin elanvändning utan att det kommer i konflikt med EUs statsstödsregler. 

Det ställer också stora förväntningar på den "Strategi för solel" som Energimyndigheten har regeringens uppdrag att ta fram.

 

 

Referenser:
1. Lagrådsremiss. Vissa punktskattefrågor inför Budgetproposition 2016. Finansdepartementet 25 juni 2015.
2. Regeringens proposition 2015/16:1, avsnitt 6.23.2 Ändrade regler för undantag från skatteplikt.

 

Not: I de få fall ett företag/organisation också har egna vattenkrafts- eller vindkraftsanläggningar blir de skyldiga att betala energiskatt på egenanvändning vid en lägre sammanlagd solcellseffekt än 255 kW. Undantaget gäller 50 kW vattenkraft eller 125 kW vindkraft eller 255 kW solkraft, alltså för varje kW vattenkraft eller vindkraft minskar utrymmet solkraft med 5 kW respektive 2 kW [1, 2].