Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / En strategi som kräver samordning
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-12-21
|Press

En strategi som kräver samordning

Energimyndighetens strategi för solel innehåller flera förslag som kan leda till förenklingar och en bättre marknadsutveckling, men ställer samtidigt stora krav på samordning. Vem får det ansvaret?

 

Generell Sol-ROT förenklar för villaägare


Energimyndighetens förslag att ersätta solcellsstöd och elcertifikat för privatpersoner med en Sol- ROT skulle göra det mycket enklare för villaägare och installatörer. Villaägarna, liksom installatörer och myndigheter, slipper administrationen kring solcellsstödet och elcertifikaten, och ROT-avdrag är en väl inarbetad rutin hos installatörer och myndigheter. 

Boverkets energikrav, nuvarande ROT och den nya certifieringen av installatörer, omfattar alla såväl solel- som solvärme. Då är det också minst sagt logiskt att föreslagen Sol-ROT omfattar såväl solel- som solvärmesystem, vilket skulle innebära en ytterligare förenkling för villaägare och installatörer och leda till en mer naturlig marknads- och branschutveckling. Då det redan finns flera företag som installerar såväl solel- som solvärmesystem, leder det också till bättre förutsättningar för branschen att ställa krav på den frivilliga certifieringen av installatörer som en kvalitetssäkring av installationerna.

Regeringen behöver snarast utse en nationell samordnare för införandet av en Sol-ROT. Den kräver genomtänkta justeringar och koordineringar av andra stöd vilket ställer krav på samordning bland tjänstemän och politiker om det ska bli verklighet inom rimlig tid.

För att inte göra steget för stort från nuvarande solcellsstöd om 20% av total kostnad (anläggning + installationsarbete) till värdet av ett ROT-avdrag (skattereduktion för arbetet) behöver en Sol-ROT vara på minst 50%, vilket också föreslagits av Energimyndigheten. Då skulle Sol-ROT, med en schablon om 30% arbetskostnad, i praktiken innebära ett stöd om 15% av den totala systemkostnaden. 

Alla våra tidigare försök att föreslå ändringar av elcertifikat- systemet så att det fungera för solel har alltid mötts av ett unisont ”Vi rör inte elcertifikatsystemet”. Nu föreslår Energimyndigheten själv att elcertifikaten inte längre ska omfatta mindre solelanläggningar. Då tar den också på sig?ett ansvar att föreslå en lämplig kompensation. 

Det förslag som lagts är en?ökad skattereduktion och/eller?ett höjt ROT-avdrag. Det förslag som saknas för att kompensera för ett bortfall av elcertifikaten?för mikroproducenter är en tidsbestämd energiskattereduktion på elräkningen istället för nuvarande osäkra inkomstskattereduktion.

 

Fortfarande många bollar för företag och organisationer


Föreslaget att ta bort solcellsstödet för privatpersoner, men behålla det för företag och organisationer, ger dem bättre möjligheter. Men i övrigt är Energimyndighetens strategi för större anläggningar inte lika tydlig. Dels föreslås en höjning av gränsen för mikroproducent från nuvarande 63 A till 100 A (nuvarande skattereduktion), dels föreslås att elcertifikaten ska slopas för de med <100 A (68 kW). Men samtidigt föreslås att gränsen för skattereduktion (100 A) bör utredas för att omfatta fler abonnenter. Sammanfattningsvis skulle det förenkla för alla, abonnenter, elnätbolag och installatörer om det fanns en gräns, antingen 63 A eller 100 A, för mikroproducent, elcertifikat och skattereduktion. 

 

Johan Lindahl, talesperson, Svensk Solenergi

 

 


Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 6 2016. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.