Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2016 / Egenanvänd solel i större fastigheter befrias från energiskatt
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2016-11-22
|Politik

Egenanvänd solel i större fastigheter befrias från energiskatt

Regeringen meddelade i går att den avser att föreslå en sänkning från normalskattenivån, i dag 29,2 öre/kWh, till 0,5 öre/kWh för egenanvändning från solcellsanläggningar på mindre än 255 kW genom avdrag i punktskattedeklaration.


Det är i princip en skattebefrielse som tar bort det ekonomiska hindret för större fastighetsägare som vill bygga flera solcellsanläggningar. Ändringen som omfattas av den allmänna gruppundantagsförordningen i EUs statsstödsregler, föreslås gälla från första juli 2017.

De föreslagna ändringarna gäller endast för den el som produceras och konsumeras innanför en och samma anslutningspunkt. Även i fortsättningen kommer således den solel som matas in på elnätet beskattas som alla annan el.

 

Sammantaget leder de föreslagna ändringarna till en situation där: 

  • Om en juridisk person äger en eller flera anläggningar som sammanlagt understiger 255 kW betalar denna 0 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen. Det är samma förutsättning som gäller i dag. 
  • Om en juridisk person äger flera anläggningar vars sammanlagda effekt överstiger 255 kW ska denne betala 0,5 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen. I dag gäller en energiskattesats på 30 öre/kWh.
  • Om en juridisk person äger en anläggning över 255 kW behöver denne betala 30 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen som producerats i den anläggningen, men 0,5 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen hos övriga anläggningar om de är mindre än 255 kW. I dag gäller en energiskattesats på 30 öre/kWh för alla anläggningarna.


Parallellt påbörjar regeringen arbetet med att ta fram en lagrådsremiss som argumenterar för och föreslår ett helt borttagande av energiskatten på egenanvändning som respekterar EU-rätten. Denna lagrådsremiss skickas efter beredning till EU-kommissionen för notifiering som statsstöd. Regeringen ber alltså kommissionen att godkänna ett statsstöd (undantag från beskattning) för produktion av el för eget bruk.


– De nuvarande reglerna som säger att det utgår energiskatt för egenanvändning om ett företag eller en organisation har installerat solcellsanläggningar med en sammanlagd effekt som överstiger 255 kW har i många fall satt stopp för planerade installationer hos kommuner och fastighetsbolag, säger Johan Lindahl, talesperson Svensk Solenergi. Därför uppskattar vi att regeringen lyssnat på oss i branschen och som utlovat lagt fram ett förslag som tar bort den osäkerhet som råder kring energiskatt på egenanvändning i större fastigheter.

 

 

/