Svensk Solenergi / Nyheter / Nyheter 2015 / Äntligen blir det en plan för solel
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn
2015-12-08
|Press

Äntligen blir det en plan för solel

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi och anslutande statistik för solel i Sverige.

 

Regeringsuppdrag


Energimyndigheten ska presentera en strategi som ska peka på möjliga insatser på kort och lång sikt för att underlätta en utbyggnad av solel på ett samhällsekonomiskt effektiv sätt, samt identifiera hinder och möjligheter för den fortsatta introduktionen av solel. I uppdraget ingår också att ta fram ett förslag till hur en heltäckande statistik för installation av solceller och tillförsel av el från solceller ska kunna tas fram.

Plan eller strategi?


Det är positivt att Energimyndigheten fått ett uppdrag att ta fram en strategi för solel. EU har sedan länge krävt in nationella planer för förnybar energi och Svensk Solenergi har länge hävdat att det saknas en plan för solenergi i Sverige. Så det är på tiden, men är det samma sak att ta fram en strategi som att göra en plan? Är inte en plan mer ett genomtänkt förslag, medan man lägger upp en strategi för att nå ett speciellt mål. Ska bli intressant att se hur Energimyndigheten tolkar sitt uppdrag.

En plan eller strategi för solel som syftar till en positiv utveckling av den svenska solenergibranschen, utan alltför kortsiktig politik och åtgärder, är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av svenska solenergitillämpningar.

Sammantaget bör den omfatta långsiktiga spelregler och undanröja merparten av de osäkerheter som dominerar dagens marknadssituation. Vi vill se stöd och regler som ger en stabil marknadsutveckling där man undviker den internationellt allt för vanligt förekommande utvecklingen där en marknad växer explosionsartat ett eller ett par år vid införandet av för generösa stöd, för att sedan kollapsa när stöden tas bort. Ta till exempel vårt grannland Danmark där det under 2011–2014 installerades 10, 391, 156 respektive 42 MW. 

Följ upp stödet med marknadsstatistik 


På kort sikt är det viktigt att styra upp solcellsstödet, som vi föreslog i förra numret. Med tanke på den mängd medel som kan komma att anslås de närmaste åren är det viktigt att stödet får en lämplig utformning och nivå, och att det följs upp kontinuerligt. 

För att kunna följa upp stödet behöver vi en kontinuerlig marknadsstatistik. Månadsvis bidragsstatistik måste kompletteras med en nära motsvarande statistik med avseende på anläggningar som blir inkopplade av elnätbolagen. På sikt bör också elnätbolagens uppgifter kunna analyseras på läns- och kommunnivå, vilket kräver en utökning av nuvarande statistikunderlag. Här kan Danmark fungera som en förebild. 

En erfarenhet från IEA PVPS är att det är oerhört viktigt att de rätta strukturerna för återkoppling finns på plats när man ändrar, eller inför ett nytt, stödsystem. I dagsläget saknas dessa strukturer för återkoppling i Sverige då statistikföringen bara sker en gång per år med en fördröjning på nära ett år.

Samlad bild av skatteeffekterna 


De senaste två åren har en stor del anläggningar uppförts utan stöd. I anslutning måste vi ha en samlad bild av önskade och oönskade effekter av ROT-avdrag och skattereduktion (<100A) liksom elcertifikat och energiskatt på egenanvändning (>255 kW). ROT-avdragen konkurrerar med investeringsstödet hos privatpersoner, medan elcertifikat och skatter är energirelaterade och påverkar lönsamheten efter att anläggningen installerats (och betalts) med mycket negativa effekter om det inte går att förutse hur de kan ändras.

Elcertifikatsystemet sägs vara vårt viktigaste styrmedel, men det är inte utformat för att hantera små anläggningar. Och då man räknar på lönsamheten för mindre anläggningar har den skattereduktion som infördes den första januari 2015 en avgörande betydelse. Den infördes som ett alternativ till så kallad nettodebitering som kommer på elräkningen och då borde rimligtvis skattereduktion för el också komma på elräkningen och inte som reducerad inkomstskatt. Därför bör man flytta skattereduktionen från inkomstdeklarationen till reducerad energiskatt på elräkningen.

Det föreslagna undantaget för energiskatt på egenanvändning per organisation, och inte per anläggning, blir väldigt orättvist eftersom organisationer är så olika stora. Det kommer för det första att leda till försämrad lönsamhet för de som redan har installerat mer än 255 kW, vilket är mycket olyckligt. Det kommer vidare att minska lönsamheten och därmed intresset att installera solcellsanläggningar hos större organisationer. Det är i sammanhanget beklagligt att nyligen presenterade ”Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande systemet” (SOU 2015:87) i princip inte nämner ett ord om egenanvändning av el.

Ändra ellagar, elskatter och PBL


På sikt behöver såväl plan och bygglagen (PBL) som ellag- och skattelagstiftningen med anslutande regelverk ändras med utgångspunkt att ta hänsyn till möjligheterna med solenergi och undanröja otidsenliga hinder för användning av solenergi.

De nuvarande el- och skattelagarna är skrivna utgående från en situation där alla köper el från elnätet. Decentraliserade anläggningar som ger möjlighet till egen generering och användning av el ger andra förutsättningar, vilket måste avspeglas i nya el- och skattelagar.

Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare Svensk Solenergi

 

 


Denna krönika publicerades i Energimagasinet nr 6 2015. Tidningen är en medlemsförmån och distribueras till samtliga medlemmar i Svensk Solenergi.