Svensk Solenergi / Att installera solenergi / Stöd och bidrag
  • Print
  • Facebook
  • LinkedIn

Stöd och bidrag

Grönt avdrag

Riksdagen har beslutat att de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ersätts av en skattereduktion för installation av grön teknik. Detta i syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget ska fungera på liknande sätt som rot och rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan. Det gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med:

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rot- och rutavdrag så att köparen får avdraget direkt vid köpet. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

För rätt till skattereduktion krävs att den utförda installationen är hänförlig till hushållet för den som begär skattereduktion eller hens förälder. Föräldern ska vara bosatt i Sverige.

Läs här om det gröna avdraget

 

Solelportalen har Energimyndigheten samlat läsvärd information inför ett eventuellt beslut om att skaffa solceller, både för privatpersoner och företag.

 

Hitta din länsstyrelse.

Stöd till solvärmeanläggningar

Tidigare stöd till installation av solvärme i olika tillämpningar (Förordning 2008:1247) enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2008:2) upphörde 13 december 2011.


Vår informationsbroschyr Solvärmesystem – småhus

PDF med SolarKeymark-certifierade solfångare hos SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

 

ROT-avdrag med schablon

Småhusägare kan söka ROT-avdrag för arbetskostnader i anslutning till installation av solvärme- och solcellsanläggningar, inklusive varmvattenberedare och ackumulatortank, respektive växelriktare och batterier.

Arbetskostnaden är schablonmässigt 30% av den totala kostnaden och ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden. Installatören kan göra ROT-avdraget direkt på fakturan om hen är registrerad hos Skatteverket.

Föreningen har ett beslut från Skatteverket om schablonberäknad arbetskostnad för solvärmeanläggningar (nedan). Samma schablon (30%) gäller för arbetskostnad i anslutning till  solcellsanläggningar.


Skatteverkets beslut 

 

Stöd till nätanslutna solelanläggningar

Stöd till installation av nätanslutna solcellsanläggningar i olika tillämpningar (Förordning SFSF 2009:689) enligt Energimyndighetens föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2009:4).

Stödet är rambegränsat. Förordningen gäller från 1 juli 2009, men har ändrats flera gånger.

Stödet kan inte sökas från och med 7 juli 2020.


 

senast ändrat maj 2016

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22, pl 6
111 40 Stockholm

08-441 70 90

info@svensksolenergi.se