Svensk Solenergi / Att installera solenergi / Aktuella regelverk
 • Print
 • Facebook
 • LinkedIn

Aktuella regelverk

Allmänt om elmarknaden och elnät

Läs här om elmarknaden 

Läs här om rättigheter och skyldigheter vid anslutning till elnätet

 

Grönt avdrag

Riksdagen har beslutat att de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ersätts av en skattereduktion för installation av grön teknik. Detta i syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget ska fungera på liknande sätt som rot och rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan. Det gäller installationer som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med:

 • 15 procent för installation av solceller
 • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
 • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rot- och rutavdrag så att köparen får avdraget direkt vid köpet. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

För rätt till skattereduktion krävs att den utförda installationen är hänförlig till hushållet för den som begär skattereduktion eller hens förälder. Föräldern ska vara bosatt i Sverige.

 

Läs här om det gröna avdraget

 

Solelportalen har Energimyndigheten samlat läsvärd information inför ett eventuellt beslut om att skaffa solceller, både för privatpersoner och företag.

 

Hitta din länsstyrelse.

Stöd till solvärmeanläggningar

Tidigare stöd till installation av solvärme i olika tillämpningar (Förordning 2008:1247) enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2008:2) upphörde 13 december 2011.


Vår informationsbroschyr Solvärmesystem – småhus

PDF med SolarKeymark-certifierade solfångare hos SP Sveriges tekniska forskningsinstitut.

 

ROT- avdrag

Småhusägare kan söka ROT-avdrag för arbetskostnader i anslutning till installation av solvärme- och solcellsanläggningar, inklusive varmvattenberedare och ackumulatortank, respektive växelriktare och batterier.

Arbetskostnaden är schablonmässigt 30% av den totala kostnaden och ROT-avdraget är 30% av arbetskostnaden. Installatören kan göra ROT-avdraget direkt på fakturan om hen är registrerad hos Skatteverket.

Föreningen har ett beslut från Skatteverket om schablonberäknad arbetskostnad för solvärmeanläggningar (nedan). Samma schablon (30%) gäller för arbetskostnad i anslutning till  solcellsanläggningar.


Skatteverkets beslut 

 

Energiskatteregler

Huvudregeln är att all el som förbrukas i Sverige är skattepliktig enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Undantag finns för egenproducerad el från solcellsanläggningar (dvs. för el som inte matas ut på koncessionspliktigt elnät).

 

När elen inte är skattepliktig

El från en solcellsanläggning är inte skattepliktig om den

 1. framställts i en solcellsanläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av mindre än 255 kW,

 2. framställts av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 255 kW (eller 50 kW om det är el från annan kraftkälla), och

 3. inte har överförts till ett koncessionspliktigt nät.

En solelproducent som äger en eller flera anläggningar som sammanlagt understiger en installerad toppeffekt om 255 kW (500 kW från och med 1 juli 2021) betalar alltså ingen energiskatt för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggningen.

 

När elen blir skattepliktig

Om anläggningen överstiger 255 kW (500 kW från och med 1 juli 2021) blir all producerad solel skattepliktig.

Om producenten producerar el i en anläggning som understiger 255 kW, men har flera anläggningar som tillsammans överstiger 255 kW (eller 50 kW om det är annan el än solel), blir all el skattepliktig. Producenten har rätt till skatteavdrag och betalar 0,6 öre/kWh för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggningen. 

Skatteavdraget är skillnaden mellan energiskatten (i januari 2021: 35,6 öre/kWh ex. moms) och 0,6 öre/kWh. Avdraget görs i punktskattedeklarationen för energiskatt.

 

Skattskyldig

Skattskyldig för energiskatt är producenter av el, nätägare och frivilligt skattskyldiga. Skattskyldigheten inträder när någon av dessa överför den skattepliktiga elen till någon som inte är skattskyldig eller själv förbrukar elen.

Den som är skattskyldig ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteverket, samt redovisa och betala energiskatt för den el som förbrukas, både egenproducerad och köpt el.

 

Nya regler från 1 juli 2021

Den första juli kommer gränsen för undantag från energiskatt höjas från 255 kW till 500 kW och en fullständig skattebefrielse för förnybar egenproducerad el från mindre anläggningar införs (prop. 2020/21:113).

Förenklat innebär det:

 • Den solelproducent som äger en eller flera anläggningar som sammanlagt understiger 500 kW toppeffekt kommer då inte behöva betala energiskatt för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggningen. 
 • Den solelproducent som äger flera mindre anläggningar vars sammanlagda effekt överstiger 500 kW toppeffekt, får göra ett avdrag till 0 öre/kWh för den egenkonsumerade elen från solcellsanläggning understigande 500 kW, det vill säga slipper skatten men inte administrationen.  
 • Den solelproducent som äger en anläggning med över 500 kW toppeffekt betalar den normala energiskatten på 35,6 öre/kWh i energiskatt för den egenkonsumerade elen som producerats i den anläggningen. 

 

Läs mer om beslutet från riksdagen den 19 maj här

 

Läs här om olika skattesatser och avgifter för solcellsanläggningar

 

 

Gränsdragning mellan näringsfastighet och privatbostadsfastighet

Läs här om näringsfastigheter respektive privatbostadsfastigheter 

 

 

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade under 2021

Regeringen presenterade i slutet av 2020 en proposition för skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021. Den 3 juni 2021 överlämnades propositionen till riksdagen. 

Anledningen till förslaget är att svenska företag har minskat sin investeringstakt som en konsekvens av pandemin. Förslaget ämnar alltså åt att stimulera ekonomin.  

Förslaget gynnar även företag aktiva inom vår bransch eftersom det innebär en möjlighet att billigare införskaffa nya inventarier. Tyvärr klassificeras solpaneler inte som inventarier i de allra flesta fall (länk till SKV), så skattereduktionen kommer antagligen inte gälla för solpaneler. Dock medges skattereduktion för annat (inventarier) som införskaffas. 

 

Skattereduktionen 

Regeringen föreslår en skattereduktion på 3,9% av anskaffningsvärdet för investeringar i inventarier som anskaffas under 2021. För att skattereduktion ska medges måste utgiften för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Fysiska och juridiska personer med inkomst av näringsverksamhet har rätt till skattereduktionen under förutsättning att de innehar, eller har innehaft, inventarier som ingår i ett underlag för skattereduktion. 

Om ett svenskt handelsbolag och, i vissa fall, en i utlandet delägarbeskattad juridisk person har ett underlag för skattereduktion, har delägarna rätt till skattereduktion.

Enligt 18 kap. 1§ inkomstskattelagen räknas till inventarier byggnads- och markinventarier som är avsedda för stadigvarande bruk, samt koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan, och; anslutningsavgift eller anläggningsbidrag som avser en nyttighet som är knuten till en fastighet och inte till ägaren personligen.

 

Begränsningar

Skattereduktion medges endast för inventarier anskaffade under 2021. Inventarierna måste fortfarande tillhöra näringsverksamheten vid utgången av det beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller, om beskattningsåret inte avslutas den 31 december 2022, det första beskattningsåret som avslutas efter detta datum. Om det inte går att helt eller delvis utnyttja underlaget för skattereduktion under det beskattningsåret, ska skattereduktion för det återstående underlaget få tillgodoräknas det följande beskattningsåret. Vidare föreslår regeringen att den föreslagna lagen om skattereduktion ska träda i kraft 1 januari 2022 och upphöra att gälla vid utgången av 2024. 

 

Skattereduktionens turordning

Skattereduktionen ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. 

Skattereduktionen för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021 ska göras efter dels de skattereduktioner som anges i inkomstskattelagen och lagen om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift, dels den tillfälliga skattereduktionen för arbetsinkomster. 

 

Övriga bestämmelser 

I underlaget för skattereduktion får det inte ingå utgifter för korttidsinventarier eller andra utgifter för anskaffning av inventarier som får dras av omedelbart. I underlaget ska det inte heller ingå utgifter för att anskaffa inventarier till den del försäkringsersättning lämnats eller för vilka annan skattereduktion getts. 

Det får inte heller räknas in utgifter för inventarier som har anskaffats från en person i samma intressegemenskap och som hos denne, eller någon i samma intressegemenskap, har använts för stadigvarande bruk. Om inventarier anskaffats från en person i samma intressegemenskap ska värdet som läggs till underlaget högst få uppgå till inventariernas marknadsvärde vid förvärvet. 

Utgifter för anskaffningar ska inte ingå i underlaget, om inventarierna hyrs ut eller har hyrts ut och efter förvärvet fortfarande används i samma näringsverksamhet som tidigare eller i näringsverksamhet som bedrivs av en person i samma intressegemenskap. 

En bestämmelse införs som klargör att skattereduktioner inte utgör skattemässigt näringsbidrag. 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta alexander.hakansson@svensksolenergi.se 

 

senast ändrat juni 2021

Kontakta oss

Svensk Solenergi
Kammakargatan 22, pl 6
111 40 Stockholm

08-441 70 90

info@svensksolenergi.se